پیامدهای دخالت احتمالی متوالیان نظارتی و قانون گذاری در انتخابات آتی شورای شهر بوکان

* حامد قدرتی/ روزنامه نگار
نظر به اینکه امروزه دولتها نقش مشارکت سیاسی و اجتماعی شهروندان خود را در اداره امورات مختلف اجرایی به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی سیاسی و فضای باز برای مشارکت دادن تمامی اندیشه ها و تخصص ها در سطوح مختلف مدیریت به حساب می آورند، اگر به نقش و خواسته شهروندان در تعیین و انتخاب مدیریتها در سطوح پایین و میانی بر اساس اعتقاد به وجود سلیقه ها و تفکرات متنوع احترام گذاشته شود بروکراسی اداری متمرکز جای خود را به مدیریتهای پاسخگو ، کارآمد و عملگرا می دهد.
آنجا که شهروندان مدیری را در برابر خود پاسخگو می بینند نمی توانند از کاستی های او صرف نظر کنند و نه آن را ضعف مطلق او می پندارند. بلکه خود را مسئول اصلاح وضع موجود یا از طریق همدلی و همیاری یا از طریق انتخاب گزینه ای برتر می دانند. زیرا هر انتخابی که توسط آنان صورت گرفته را نشانه و شاخص میزان شعور سیاسی خود و معیاری برای سنجش میزان توسعه یافتگی شهر و دیار خود می بینند.
انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا یکی از نمادهای عینی مشارکت شهروندان در اداره امور خویش است. که اگر بدون حاشیه های سیاسی فقط از بعد مشارکت اجتماعی نگریسته شود قطعاً می تواند منجر به انتخاب های شایسته گردد.
اما متأسفانه بعضاً مشاهده می شود بعضی از کسانی که خود جایگاهشان را از رأی مردم گرفته اند برای رأی و نظر مردم خط و نشان تعیین می کنند . که این امر صرفاً بر منفعت طلبی و همسو سازی جریانهای مختلف با فرد مورد نظر صورت می گیرد، و نوعی تلاش برای همسان سازی اندیشه هاست نه احترام به اندیشه های متنوع و مختلف و متأسفانه این یک جریان زیان بار از نظر اداری و سیاسی در سطوح مختلف مدیریت شهری که نماد آن در شورای شهر و شهرداری تجلی پیدا می کند به وجود می آورد. مدیریتهایی که به ظاهر با مشارکت مردم روی کار آمده اند اما مشروعیت خود را از تایید یک جریان سیاسی و فرد خاص گرفته اند، و به جای تلاش برای رفاه و آبادانی و کوشش برای خدمت به شهروندان در فکر تثبیت موقعیت خویش و آن شخصی هستند که می خواهد نظام دولت شهری در خیال خود پیاده کند. که نمونه آن را می توان در انتخابهای اخیر شورای اسلامی شهربوکان یافت. بهتر است نوعی مطالعه ژرف و کارشناسی شده در خصوص آسیب های دخالت متولیان نظارتی و قانون گذاری در اداره امور اجرایی شهر صورت گیرد. هر چند بعدها دکتر عثمانی دخالت در انتخابات شورای شهر را اشتباه خواند اما تکرار این اشتباه دیگر هیچ توجیهی نمی تواند داشته باشد.
اگر شورای شهر امروز بوکان ناکارآمد است و حتی این را بعضی از اعضای شورای فعلی شهر هم قبول دارند مقصر اصلی نه صرفاً خود اعضای شورای شهربلکه کسانی دیگر هم پشت این ماجرای ناکارامدی قرار دارند که نیازی به بحث بیشتر در این مورد نیست.
امید است در انتخابات آینده شورای شهر بوکان به شعور سیاسی مردم عزیز شهرستان بوکان احترام گذاشته شود و امکانات تبلیغاتی به صورت عادلانه در اختیار تمامی جریانات و کاندیداهای شورای اسلامی شهر و روستا گذاشته شود.